Na temelju članka 13. i 18. st.1 Zakona o udrugama (“Narodne novine br. 74/2014, 70/2017)
UDRUGA PRIPADNIKA 104. BRIGADE ZNG VARAŽDIN, na redovnoj godišnjoj izvještajnoj skupštini održanoj 24. ožujka 2018. godine donosi

STATUT

UDRUGE PRIPADNIKA 104. BRIGADE ZNG VARAŽDIN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, zastupanja, izgleda pečata, područja djelovanja sukladno ciljevima, ciljeva, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu, ako će se obavljati, načina osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjeta i načina učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveza i odgovornosti te stegovne odgovornosti članova i načina vođenja popisa članova,  tijela Udruge, njihovog sastava i načina sazivanja sjednica, izbora, opoziva, ovlasti, načina odlučivanja i trajanja mandata te načina sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbora i opoziva likvidatora Udruge, prestanka postojanja Udruge, imovine, načina stjecanja i raspolaganja imovinom, postupka s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, načina rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja značajna za rad Udruge pripadnika 104. brigade ZNG Varaždin ( u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 2.

Naziv
Puni naziv udruge je: UDRUGA PRIPADNIKA 104. BRIGADE ZNG VARAŽDIN
Skraćeni naziv je: UP-104.
Udruga ima naziv na engleskom jeziku.
Naziv udruge na engleskom jeziku je: Association of members 104. brigade ZNG Varaždin.
Naziv Udruge na engleskom jeziku koristi se u međunarodnoj suradnji.

Članak 3.

Sjedište i zastupanje
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Sjedište UDRUGE PRIPADNIKA 104. BRIGADE ZNG VARAŽDIN je u gradu Varaždinu.
Udruga je pravna osoba i kao takva registrirana je pri nadležnom tijelu Državne uprave.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.
Udrugu zastupa predsjednik Udruge.
Predsjednik Udruge, zamjenici predsjednika Udruge i tajnik Udruge predstavljaju Udrugu.
Udrugu može predstavljati osoba koju ovlasti Izvršni odbor Udruge, za što Izvršni odbor donosi odluku na svojoj sjednici za svaki slučaj posebno.

Članak 4.

Ustroj
Poradi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može ustrojiti klubove i druge ustojbene oblike koji djeluju na području više općina, gradova ili području županije.
Klubovi nemaju svojstvo pravne osobe, a osnivaju se posebnom odlukom Izvršnogog odbora Udruge.
Način rada ustrojbenih oblika uređuje se aktom Izvršnog odbora udruge.
Odluku o osnivanju kluba i prestanku rada kluba donosi Izvršni odbor.
Udruga može osnivati interesno ustrojene sekcije.
Odluku o osnivanju i prestanku rada sekcije donosi Izvršni odbor.
Udruga se može udruživati/učlaniti u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga u skladu s ciljevima i djelatnostima Udruge propisanim ovim Statutom o čemu odluku donosi Skupština Udruge.

Članak 5.

Znak, pečat i zastava
Udruga ima znak, pečat i zastavu.
Znak Udruge okruklog je oblika sa znakom 104. brigade ZNG-a u sredini kružnog pletera te obodno ispisanim tekstom Udruga pripadnika 104. brigade ZNG.
Pečat je okruglog oblika promjera 35 mm, koji je obodno ispisan punim nazivom, u sredini pečata je numerički broj udruge 104.
Uz unutarnji rub kruga je ispis Udruga pripadnika 104.brigade, ispod tog natpisa stoji natpis Zbor Narodne Garde.
U dnu kruga piše: Varaždin.
Zastava Udruge u sredini ima Znak Udruge.
Obilježja Udruge ne mogu se koristiti u svrhu političkog djelovanja.

Članak 6.

Osiguranje javnosti djelovanja
Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se pravodobnim i istinitim informiranjem članstva Udruge o njenoj aktivnosti, i javnosti na redovitim i izvanrednim sjednicama Skupštine, dostavom pisanih materijala, putem sredstava javnog informiranja i na druge prikladne načine.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruge, Udruga može izdavati svoje glasilo, u skladu s propisima o javnom priopćavanju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština udruge.
Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.
Udruga po potrebi izdaje i periodične publikacije, biltene, plakate i slično, sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tjela Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela Udruge.
Iz naročito opravdanih razloga, tijela Udruge mogu isključiti javnost sa svoje sjednice. Odluka o isključenju javnosti donosi se natpolovičnom načinom svih članova nazočnih na sjednici tijela Udruge.

II CILJEVI I DJELATNOST-i

Članak 7.

Cilj
Cilj i svrha osnivanja Udruge je: očuvanje tekovina, digniteta i tradicija 104. brigade ZNG-a, tradicije iz Domovinskog rata okupljanjem i organiziranim povezivanjem svih branitelja; sjećanje na poginule i preminule pripadnike brigade, skrbi o statusnim pitanjima pripadnika članova Udruge, da potiče druženje, jačanje prijateljstva, edukaciju i informiranje svojih članova, djelovanje od interesa za opće/javno dobro, razvoj i jačanje civilnog društva.

Članak 8.
Područja djelovanja i djelatnosti

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 • Branitelji i stradalnici
 • Demokratska politička kultura
 • Ljudska prava
 • Socijalna djelatnost

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 7. Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • obilježavanje obljetnica važnih događaja vezanih uz 104. brigadu ZNG-a.
 • pomoć članovima Udruge pri ishođenju i ostvarivanju svojih prava kod državnih tijela i drugih institucija
 • zalaganje za pružanje pravnih savjeta i pravne pomoći te zastupanje članova od strane pravnihi drugih stručnjaka prema potrebama članova, zdravstveno  zbrinjavanje te psihofizička pomoć;
 • organiziranje kulturnih, zabavnih, rekreativnih, sportskih i sličnih manifestacija te raznih druženja i izleta za svoje članove,
 • zaštita i promicanje ljudskih prava,
 • ostvarivanje i promicanje jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstva i borba protiv nasilja i diskriminacije,
 • zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovom aktivnom sudjelovanju u društvu,
 • razvoj demokratske političke kulture,
 • organiziranje raznih radionica, predavanja, seminara i dr. edukativnih aktivnosti,
 • cjeloživotno učenje te druge aktivnosti koje se po svojoj prirodi odnosno posebnim propisima mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće/javno dobro.
Članak 9.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga surađuje s drugim udrugama sličnog svjetonazora, nadležnim organima Grada, Županije, Republike Hrvatske, odgojno-obrazovnim institucijama te drugim ustanovama, institucijama i organizacijama.

Članak 10.

Udruga ne provodi političko djelovanje i ne može se udruživati s političkim organizacijama.
Radi ostvarivanja i provođenja aktivnosti od interesa za opće dobro, Udruga može surađivati s političkim organizacijama ako to nije političko djelovanje.
O suradnji s političkim organizacijama odlučuje Izvršni odbor Udruge jednoglasno.

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 11.

Članovi Udruge mogu biti:

 • redovni
 • podržavajući
 • počasni
Članak 12.

Uvjeti i način učlanjivanja
Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte udruge.
Redovnim članom udruge mogu biti pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost UP-104.
Podržavajućim članom Udruge mogu postati punoljetni i poslovno sposobni građani Republike Hrvatske, strani državljani i članovi obitelji pripadnika Udruge koji prihvate statut i opće akte Udruge, te izraze želju djelatno promovirati izvorne ciljeve Udruge, bez prava odlučivanja.
Podržavajućim članom Udruge može postati i maloljetna osoba. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Počasnim članom mogu postati državljani RH i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju udruge, bez prava odlučivanja.
Izvršni odbor može predložiti Skupštini imenovanje počasnih članova Udruge.
Članom Udruge mogu postati i pravne osobe.
Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
Članovi Udruge plačaju godišnju članarinu, a odluku o visini članarine donosi Izvršni odbor.

Članak 13.

Odluku o prijamu u članstvo donosi Izvršni odbor na temelju uredno podnesenog pristupnog zahtjeva, kandidata, a koji se dostavlja tajniku udruge na propisanom obrascu.
Izvršni odbor odlučuje o prijemu u redovito članstvo na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva udruge te kumulativno ispunjenih slijedećih uvjeta:

 • da osvjedočeno djeluje u skladu s vrijednosnim ciljevima za koje se Udruga zalaže
 • da uživa javni ugled i pokazuje osobiti interes za aktivnim sudjelovanjem u radu Udruge

Član Udruge se potpisanim zahtjevom obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica, o čijem izgledu, sadržaju i načinu izdavanja odlučuje Izvršni odbor.

Članak 14.

Popis članova
Popis članova vodi se elektronički i na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o: osobnom imenu i prezimenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva, a može sadržavati i druge potrebne podatke.
Popis članova Udruge vodi tajnik Udruge.

Članak 15.

Prava, obveze i odgovornosti članova
Članovi Udruge imaju pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • biti informirani o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju Udruge putem tijela udruge;
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju djelatnosti Udruge i doprinose ostvarivanju njenih ciljava;
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;
 • samo redovni članovi mogu birati i biti birani u upravljačka tijela Udruge.

Članovi Udruge imaju dužnost:

 • poštovati odluke tijela Udruge;
 • pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge;
 • da redovito plaćaju članarinu sukladno aktu Izvršnog odbora;
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge;
 • odgovorno izvršavati preuzete obaveze i zadatke.
Članak 16.

Prestanak članstva
Članstvo prestaje:

 • istupanjem;
 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva;
 • neplaćanjem članarine, osim ako iz objektivnih razloga nije u mogućnosti plačati članarinu;
 • isključenjem zbog nepoštovanja odredbi Statuta;
 • smrću člana;
 • prestankom rada Udruge.
Članak 17.

Član udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ili ugrozi interese udruge, prouzroči ozbiljnu štetu udruzi i njenom članstvu te ukoliko se ogriježi o zakone i pozitivne propise RH.
Odluku o isključenju donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti o isključenju, može se podnijeti prigovor Izvršnom odboru u roku od 8 dana.
Odluka Izvršnog odbora Udruge je konačna.
Odluka o isključenju dostavlja se članu u pismenom obliku.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 18.

Tijela upravljanja Udrugom su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor
 • Predsjednik Udruge
 • Zamjenik predsjednika Udruge
 • Tajnik Udruge
 • Rizničar
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
Članak 19.

Skupština
Skupština je najviše tijelo Udruge, čine ga sve fizičke osobe redovni, podržavajući i počasni članovi udruge, te predstavnici pravne osobe koja je član udruge, a koje imenuje ovlašteno tijelo za zastupanje.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Sjednicom Skupštine rukovodi Predsjednik UP-104., u slučaju odsutnosti Zamjenik predsjednika. Redovna skupština udruge održava se jednom godišnje, a Izborna skupština udruge najmanje jednom u četiri godine.
Predsjednik udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev dvije trećine (2/3) članova Izvršnog odbora, ili na zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) ukupnog broja članova Udruge, s tim da odmah predloži dnevni red.
Ako Predsjednik udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenoga zahtjeva sazvati će ga predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja te prijedlog dnevnog reda.
Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima.

Članak 20.

Skupština udruge:

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Nadzorni odbor, Sud časti, te Predsjednika, zamjenike i tajnika,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Udruge, utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela,
 • donosi odluke o statusnim promjenama,
 • odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, kao i o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge,

Skupština, na prijedlog Izvršnog odbora proglašava počasnoga Predsjednika udruge iz redova bivših predsjednika koji su imali iznimne zasluge u stvaranju i provođenju programa UP-104.

Članak 21.

Predsjednika UP-104., zamjenike i članove Nadzornog odbora te Sud časti, Skupština može razriješiti dužnosti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.
Ukoliko se tijela Udruge razrješavaju u cijelosti, Skupština tada bira nove s punim mandatom, a ukoliko se razrješava pojedine članove istih tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 22.

Izvršni odbor čini 7 (sedam) članova koje bira Skupština i to:

 1. Predsjednik udruge,
 2. Dva zamjenika predsjednika,
 3. Tajnik, po funkciji,
 4. Rizničar, po funkciji,
 5. Dva člana Izvršnog odbora udruge biraju se na Izbornoj Skupštini na prijedlog Predsjednika

Izvršni odbor je najviše tijelo UDRUGE PRIPADNIKA 104. BRIGADE ZNG VARAŽDIN između dvije Izborne Skupštine.
Mandat izabranih članova Izvršnog odbora je četiri (4) godine i može se ponoviti. Između dvije Skupštine Izvršni odbor može kooptirati do 30% ukupnog broja svojih članova.
Izvršni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Izvršni odbor je dužan donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 23.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • izrađuje i podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 • odlučuje o visini članarine,
 • odlučuje o isključenju iz članstva,
 • imenuje rizničara,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • brine o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine udruge,
 • osniva Odbore, Komisije, Povjerenstva i druga tijela koja pomažu u radu i ostvarivanju ciljeva udruge,
 • odlučuje o dopunama i izmjenama plana rada u tijeku godine
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, najmanje jednom u dva mjeseca.
Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Izvršnog odbora, pravovaljane odluke donosi većinom nazočnih članova.

Članak 24.

Predsjednik udruge:

 • Predsjednika UP-104. bira Skupština
 • mandat Predsjednika udruge traje četiri godine, s tim da može biti biran više puta za redom
 • Predsjednik udruge je po funkciji Predsjednik Izvršnog odbora
 • Predsjednik rukovodi Udrugom između dvije Skupštine
 • odgovara za zakonitost rada Udruge i naredbodavac je financijskih plačanja,
 • odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskoga izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • zastupa i predstavlja Udrugu u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom
 • brine se o izvršenju i realiziraju odluka Skupštine i Izvršnog odbora
 • osigurava suradnju i rad svih tijela Udruge
 • prema potrebi saziva koordinaciju predsjednika ustrojstvenih oblika
 • saziva sjednicu Izvršnog odbora
 • saziva Skupštinu (redovnu) ili kada ocijeni da je to neophodno zbog grubog narušavanja statutarnih odredbi (izvanrednu)
 • predlaže 2 člana u Izvršni odbor
 • obavlja sve druge poslove u skladu s ovim Statutom
Članak 25.

Zamjenici Predsjednika pomažu Predsjedniku Udruge u njegovom radu.
Predstavljaju Udrugu te obavljanju druge poslove koje im povjeri Predsjednik i Izvršni odbor.
Mogu biti zaduženi i za druga područja rada. Za svoj rad odgovaraju Predsjedniku Udruge i Skupštini. U slučaju spriječenosti zamjenika predsjednika Udruge u obavljanju svojih poslova, zamjenjuje ga osoba koju izabere Izvršni odbor, a u slučaju kada iz bilo kojeg razloga prestaje mandat zamjenika predsjednika Udruge, Izvrši odbor imenuje novog zamjenika do prve sjednice Skupštine kada se izabere novi Zamjenik predsjednika Udruge.

Članak 26.

Tajnik udruge:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • vodi zapisnik sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora,
 • odgovoran je o urednom vođenju popisa članova sukladno Zakonu,
 • vodi i čuva arhiv Udruge,
 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Skupštine i Izvršnog odbora u skladu s općim aktima,
 • rukovodi radom povremenih i stalnih radnih tijela,za koje ga ovlasti IO udruge

Za svoj rad odgovara Predsjedniku udruge i Izvršnom odboru udruge.

Članak 27.

Rizničar Udruge
Rizničara Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.
U slučaju spriječenosti rizničara Udruge u obavljanju svojih poslova, zamjenjuje ga osoba koju izabere Izvršni odbor, a u slučaju kada iz bilo kojih razloga prestaje mandat rizničara Udruge, Izvršni odbor bira osobu koja obnaša dužnost rizničara do prve slijedeće Skupštine Udruge.

Članak 28.

Zadaće rizničara Udruge su:

 • vodi evidenciju financijskog poslovanja;
 • vodi evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Udruge;
 • podnosi izvješća o materijalno-financijskom stanju Udruge Izvršnom odboru i Skupštini Udruge
Članak 29

Nadzori odbor
Nadzorni odbor ima pet (5) člana koje bira Skupština udruge.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani u druga tijela Udruge.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor. Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Članak 30.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih općih akata,
 • vodi li se popis članova udruge na način propisan Zakonom i Statutom,
 • dali se zapisnici sa redovne sjednice skupštine dostavljaju nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Članak 31.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u svu dokumentaciju i podatke o radu i poslovanju Udruge. Izvršni odbor i svaki član dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Skupštine i Izvršnog odbora, ako utvrdi nepravilnosti u financijskom i drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata.

Članak 32.

Sud časti
Sud časti broji tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika.

Članak 33.

Sud časti nadležan je za stegovnu odgovornost članova za povredu Statuta ili neku drugu povredu , te izriće stegovne mjere; opomena, isključenje iz članstva Udruge ili druge mjere ovisno o počinjenoj odgovornosti.

Članak 34.

Pritužbu na odluku Suda časti rješava Izvršni odbor.
Odluka Izvršnog odbora je konačna.

Članak 35.

Mandat svih tijela Udruge traje četiri (4) godine i može se opetovati više puta za redom.
U slučaju prestanka dužnosti Predsjednika Udruge, sjednicu Skupštine, ili drugog tijela, do izbora novog Predsjednika, kao privremeni vršitelj dužnosti vodi jedan od Zamjenika Predsjednika Udruge.

V. IMOVINA UDRUGE

Članak 36.

Imovinu Udruge čine sredstva koja je Udruga stekla od:

 • članarine,
 • donacija i dotacija,
 • sredstava dobivenih od međunarodne organizacije koje podupiru rad i djelovanje udruge,
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • pokretna i nepokretna imovina,
 • ostali prihodi sukladno zakonu.
Članak 37.

UP-104. upravlja imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine, za koju je donesen financijski plan, sastavlja se Završni račun.
UP-104. jednom godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvješćuje davatelja sredstava, a putem mrežnih stranica ili na drugi odgovarajući način izvješćuje i širu javnost.
Predsjednik UP-104. ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.

Članak 38.

UP-104. svoje financijsko poslovanje vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Rizničar brine o prihodima i rashodima Udruge, podnosi završni račun Izvršnom odboru Udruge na usvajanje sukladno članku 28 Statuta.

Članak 39.

Supotpisnici kartona žiro računa Udruge su Zamjenici Predsjednika udruge, rizničar Udruge.

VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 40.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VII. NADZOR

Članak 41.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila Statut ili druge opće akte udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član Udruge može radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Udruge postupiti sukladno Zakonu o udrugama.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 42.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine UP-104. dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa i u slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruge raspoređuje se sukladno Zakonu o udrugama, a preostala financijska sredstva koja je Udruga primila iz javnih izvora vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.
Likvidaciju Udruge provodi Predsjednik Udruge sukladno Zakonu o udrugama.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 43.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju nadležan je Izvršni odbor Udruge, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.
Sukobom interesa u udruzi smatra se situacija kada članovi udruge, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova udruge.
O svakom sukobu interesa odlučuje Izvršni odbor posebno.
Ukoliko spor ili sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član obraća se Izvršnom odboru Udruge koji u roku od 60 dana mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine na kojoj će se spor ili sukob riješiti.
U slučaju da Izvršni odbor ne može riješiti spor ili sukob interesa, o istom odlučuje Skupština Udruge na izvanrednoj sjednici koju saziva Izvršni odbor u roku od 60 dana nakon zaključka da ne može riješti spor ili sukob interesa.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Statut ili njegove promjene donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova s pravom glasa.

Članak 45.

Tumačenje Statuta i drugih akata i odluka Udruge daje Izvršni odbor.

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 24. ožujka 2018. godine.

Predsjednik Udruge:
Vjeran Rožić