Loading...
Naslovnica2020-04-30T20:49:16+02:00

UDRUGA 104 BRIGADE ZNG

Isječak iz Povjesnice

Na temelju pismene upute Ministarstva 0brane Republike Hrvatske 08. svibnja 1991. godine započelo je ustrojavanje 104. brigade ZNG Varaždin. Brigada se ustrojavala i popunjavala sa ljudstvom na teritorijalnom principu sa područja općina Varaždin – 1. bojna i pristožerne postrojbe, Ivanec – 2.bojna, Novi Marof i Ludbreg – 3.bojna.

Prvo bojevo gađanje pripadnika brigade izvršeno je 27.06.1991. godine u širem području Grebengrada.
Dana 31.08.1991.godine izvršena je mobilizacija i višednevna vježba protudiverzantske satnije u Zelendvoru. Pripadnici satnije imali su Hrvatska obilježja, što je u to vrijeme imalo izuzetno pozitivno moralno djelovanje na stanovništvo, a poražavajuće na pripadnike JA i njihove istomišljenike.

Prvo borbeno angažiranje dijelova postrojbi brigade bilo je oslobađanje vojarni u gradu Varaždinu, vojnog kompleksa Banjšćina, vojnog objekta na Ivančici, skladišta Nova Ves i ostalih objekata na području Varaždinske regije od snaga JA, u vremenu od 13.09. do 22.09.1991.godine. Zapovjednik 104.brigade uz zapovijedanje snagama brigade bio je i zapovjednik obrane grada Varaždina. Snage 104. brigade u suradnji sa snagama MUP-a i Odreda narodne zaštite uspjele su osvojiti sve vojne objekte i osloboditi Varaždinsko područje od snaga JA. Opširnije…

NOVE OBJAVE